Privacybeleid

1. Inleiding

Laser&SkinTherapie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Laser&SkinTherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacy beleid nog vragen heeft dan kunt u hierover ten alle tijden contact met ons opnemen.

2. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Algemene persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Laser&SkinTherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht;
 • het uitvoeren of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het uitvoeren van de overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Laser&SkinTherapie de volgende algemene persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • vast – en/of mobiel telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Laser&SkinTherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht;
 • het uitvoeren of het uitgeven van een opdracht;
 • het kunnen afstemmen van de behandeling op de individuele klant, rekening houdend met indicaties en mogelijke contra-indicaties voor behandelingen;
 • uitsluiten van verkeerd toepassen van producten en/of behandelingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het uitvoeren van de overeenkomst en toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Laser&SkinTherapie de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen:

 • geslacht;
 • leeftijd;
 • beroep;
 • medicijngebruik;
 • huisarts;
 • alcoholgebruik;
 • drugsgebruik;
 • rookgedrag;
 • sportgedrag;
 • voedingspatroon;
 • voedingssupplementen;
 • waterinname per dag;
 • foto’s/video’s;
 • zonbeschermingsproducten;
 • zongedrag;
 • zwangerschap;
 • allergieën;
 • bloeddruk;
 • chronische ziektes;
 • huidaandoeningen;
 • huidconditie;
 • huidverzorgingsproducten;
 • acne;
 • couperose;
 • koortsblaasjes;
 • rosacea;
 • diabetes;
 • behandeling dermatoloog;
 • behandeling plastisch chirurg;
 • hormoontherapie;
 • kanker;

Uw persoonsgegevens worden door Laser&SkinTherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar voor de financiële administratie.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het hosten van onze website;
 • Indien nodig doorverwijzing naar huisarts.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn 

Laser&SkinTherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Laser&SkinTherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

4. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.